logo 1

www.costablancaelite.com

I. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Met inachtneming van de bepalingen van de huidige wetgeving, verbindt Costablancaelite Real Estate (hierna ook Website genoemd) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten waarin dit privacybeleid is opgenomen

Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op internet. Concreet respecteert het de volgende regels:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (RGPD).

Organieke Wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPD-GDD).

Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, dat het reglement voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD) goedkeurt.

Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de bij Costablancaelite Real Estate verzamelde persoonsgegevens is: Belén Domínguez Herraíz, met NIF: 51932125b (hierna Verantwoordelijke voor de behandeling). Hun contactgegevens zijn als volgt:

Adres: C/Foramur, 12 03700 Denia – Alicante

Contacttelefoon: 655939061

E-mail contact: info@costablancaelite.com

Registratie van Persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die door Costablancaelite Real Estate worden verzameld, via de formulieren op haar pagina’s, zullen worden opgenomen en verwerkt in ons bestand om te vergemakkelijken, om de verbintenissen die zijn aangegaan tussen Costablancaelite Real Estate en de Gebruiker te bespoedigen en na te komen of de relatie te onderhouden die tot stand is gekomen in de formulieren die de Gebruiker invult, of om te reageren op een verzoek of vraag van de Gebruiker. Evenzo wordt, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering voorzien in artikel 30.5 van de RGPD van toepassing is, een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden dat, afhankelijk van hun doel, de uitgevoerde verwerkingsactiviteiten specificeert en de overige in de AVG vastgelegde omstandigheden.

Principes van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende principes vervat in artikel 5 van de AVG en in artikel 4 en volgende van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de gegevensbescherming. digitale rechten:

Principe van wettigheid, loyaliteit en transparantie: de toestemming van de Gebruiker is te allen tijde vereist na volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld.

Doelbindingsprincipe: persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en legitieme doeleinden.

Principe van gegevensminimalisatie: de verzamelde persoonsgegevens zijn alleen strikt noodzakelijk in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Principe van nauwkeurigheid: persoonsgegevens moeten exact en altijd up-to-date zijn.

Principe van beperking van de bewaartermijn: persoonlijke gegevens worden alleen bewaard op een manier die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan.

Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan garandeert.

Principe van proactieve verantwoordelijkheid: de verwerkingsverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat aan de bovenstaande principes wordt voldaan.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van gegevens die door Costablancaelite Real Estate worden verwerkt, zijn enkel identificerende gegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG verwerkt.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Costablancaelite Real Estate verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het zal net zo gemakkelijk zijn om de toestemming in te trekken als om deze te geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van de toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de Website.

In de gevallen waarin de gebruiker zijn gegevens moet of kan verstrekken via formulieren om vragen te stellen, informatie op te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud

4christmas