logo 1

www.costablancaelite.com

I. ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht die is vastgelegd in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, wordt de volgende algemene informatie op deze website hieronder verstrekt:

Het eigendom van deze website, www.costablancaelite.com, (hierna Website) is in handen van: Belén Domínguez Herraíz, met NIF: 51932125B, en wiens contactgegevens zijn:

Adres: C/Foramur 12 03700 Denia – Alicante

Contact telefoon: 655939061

E-mail contact: info@costablancaelite.com

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voorwerp van de voorwaarden: De Website

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) is het regelen van de toegang tot en het gebruik van de Website. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder een website verstaan: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatieboom; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatieboom zijn geïntegreerd (hierna: Inhoud) en al die online diensten of bronnen die het aan Gebruikers aanbiedt (hierna: Diensten).

Costablancaelite Real Estate behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die erin kunnen zijn opgenomen, te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Costablancaelite Real Estate op elk moment elk van deze elementen die in de Website of de toegang daartoe zijn geïntegreerd, kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren.

Toegang tot de Website door de Gebruiker is gratis en, in het algemeen, gratis zonder dat de Gebruiker een vergoeding hoeft te betalen om ervan te kunnen genieten, behalve met betrekking tot de verbindingskosten via het ter beschikking gestelde telecommunicatienetwerk. aanbieder waarmee de Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten.

Het gebruik van de Inhoud of Diensten van de Website kan worden gedaan door voorafgaande inschrijving of registratie van de Gebruiker.

De gebruiker

De toegang tot, de navigatie en het gebruik van de website, evenals de ruimtes die in staat zijn om te communiceren tussen de gebruikers en de gebruiker en Costablancaelite Real Estate, zoals commentaren en/of blogruimtes, verleent de voorwaarde van gebruiker, waarvoor alle voorwaarden hierin vastgelegd, evenals hun latere wijzigingen, worden aanvaard vanaf het moment dat het surfen op de website begint, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, in voorkomend geval. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de Gebruiker aangeraden om deze bij elk bezoek aan de Website te lezen.

De website van Costablancaelite Real Estate biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid om correct gebruik te maken van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

Een gebruik van de informatie, Inhoud en/of Diensten en gegevens aangeboden door Costablancaelite Real Estate zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, de goede zeden of de openbare orde, of dat op enige andere wijze inbreuk kan maken op de rechten van derden partijen of de werking van de Website zelf.

De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker is verstrekt in de formulieren die door Costablancaelite Real Estate zijn uitgegeven voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden. In ieder geval zal de Gebruiker Costablancaelite Real Estate onmiddellijk op de hoogte stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van de informatie geregistreerd in genoemde formulieren mogelijk maakt, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot identificatoren en/of wachtwoorden. , om door te gaan met de onmiddellijke annulering ervan.

Costablancaelite Real Estate behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen en bijdragen in te trekken die in strijd zijn met de wet, respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spammend zijn, die de jeugd of de kindertijd bedreigen, de orde of de openbare veiligheid of dat naar zijn mening niet geschikt zou zijn voor publicatie.

In ieder geval is Costablancaelite Real Estate niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via opmerkingen of andere blog- of participatietools die mogelijk bestaan.

De loutere toegang tot deze Website impliceert geen enkele vorm van commerciële relatie tussen Costablancaelite Real Estate en de Gebruiker.

De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en voldoende handelingsbekwaam te zijn om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn. Daarom is deze Costablancaelite Real Estate-website niet gericht op minderjarigen. Costablancaelite Real Estate wijst elke verantwoordelijkheid af voor het overtreden van deze regel

4christmas